Regulamin sklepu internetowego I_LEGGINSY

z dnia 03.12.2016

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ilegginsy.pl

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ilegginsy.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy I_LEGGINSY, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Zasady korzystania ze Sklepu:

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu jest rejestracja.

2. Rejestracja następuje przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sklep I_LEGGINSY może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu. Pozbawienie prawa do korzystania z usług następuje gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię I_LEGGINSY.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CZASNABUTY M. Wawrzyczek sp. j.

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 Zakup w sklepie I_LEGGINSY oznacza pełną akceptację regulaminu. Kupując w sklepie I_LEGGINSY udzielasz Wnioskodawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu Kupującego i na rachunek kupującego z Pocztą Polską SA w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.

4. Dostawa towaru i płatności.

1. Wysyłka zakupionych produktów ma miejsce po zaksięgowaniu całości należnych środków na naszym koncie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.

2. Na wpłatę za zakupiony towar czekamy 7 dni. Po upływie tego czasu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

3. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu dla Sprzedającego.

4. Towar zakupiony oraz opłacony do godziny 11 wysyłamy tego samego dnia.

5. Wpłaty dokonane po godzinie 11-towar wysyłany jest dnia następnego.

6. Zastrzegamy sobie możliwość nie wysyłania paczek w piątki.

7. Towar zakupiony na naszych aukcjach nie jest objęty gwarancją.